Disclaimer en privacy

kronkel2

Privacy

Stichting Fluvium openbaar onderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe we daarmee omgaan is beschreven in ons privacybeleid. Als u via deze website reageert via bijvoorbeeld een formulier of e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Beeld HOME3

Privacystatement sollicitanten Stichting Fluvium openbaar onderwijs
Fluvium openbaar onderwijs vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant bijvoorbeeld solliciteert via onze website www.fluvium.nl verzamelt Fluvium openbaar onderwijs persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door Fluvium openbaar onderwijs verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden
De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan Fluvium openbaar onderwijs voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van diens sollicitatie en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Gegevens van sollicitanten
Fluvium openbaar onderwijs verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Voorbeelden van deze gegevens zijn contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, woonplaats) en de opleiding(en) van de sollicitant.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten
Fluvium openbaar onderwijs bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure, tot een periode van maximaal 6 maanden. Op grond van de AVG verwijdert Fluvium openbaar onderwijs de persoonsgegevens van sollicitanten uit haar database, uiterlijk 6 maanden na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitant wenst dat diens persoonsgegevens met het oog op toekomstige vacatures door Fluvium openbaar onderwijs worden bewaard, dan dient de sollicitant expliciet bij de sollicitatie aan te geven voor welke tijdsduur (1 jaar) deze toestemming wordt gegeven.

Mocht u, na afloop van de sollicitatieprocedure, uw persoonsgegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar personeel@fluvium.nl.

Beveiliging
Fluvium openbaar onderwijs maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Fluvium openbaar onderwijs.

Contact
Stuur uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement of over de manier waarop Fluvium openbaar onderwijs gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar personeel@fluvium.nl.

Disclaimer

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de zorg die wij besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van Stichting Fluvium openbaar onderwijs mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Fluvium openbaar onderwijs.

Stichting Fluvium openbaar onderwijs sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie en de inhoud van de website.