Besturingsfilosofie

kronkel

In een besturingsfilosofie beschrijft het bestuur de wijze van besturen. Op basis van welke waarden willen we onze missie waarmaken. Hoe werken we aan onze visie en onze strategie?

 

Onze besturingsfilosofie

Onze scholen zijn vrij om hun eigen invulling te geven aan de gezamenlijke missie van Fluvium. Het koersplan wil scholen die ruimte volop bieden, zodat zij hun eigen doelstellingen en specifieke ambities kunnen bepalen. Wij geloven namelijk in ontwikkeling vanuit de scholen zelf. Samen ontwikkelen we ons onderwijs en bouwen we aan een sterke en vitale organisatie, waarin onze waardevolle medewerkers worden gezien, zich optimaal kunnen ontwikkelen en nauw samenwerken met ouders en andere partners.

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave.

Het start met ons Mensbeeld
Van nature is een mens gemotiveerd, gedreven, nieuwsgierig, met eigen regie, zoekende naar verbinding, met de wil om te groeien. Een mens is onderdeel van een systeem en wil erbij horen. En dat alles in een veilige omgeving.

Je mag zijn wie je bent en wilt worden. Om jezelf te kunnen worden is kennis (kwalificatie) een belangrijke voorwaarde. Kennis van jezelf (persoonsvorming) in relatie tot de ander (socialisatie) is daarbij onmisbaar. Als bestuur gaan wij uit van de intrinsieke motivatie van mensen en creëren wij speelruimte om die te laten ontstaan.


Zo kijken we naar onze Wereld

We leven in een dynamische onvoorspelbare wereld waarin wij mensen ons moeten verhouden. De kinderen die nu op onze scholen zitten leven straks in een wereld die wij ons niet kunnen voorstellen en voeren beroepen uit die wij niet kennen. De afgelopen tijden, met crises zoals corona en klimaat, leren we als mens dat de samenhang tussen mens en natuur essentieel is. Een complex samenspel wat vraagt om nieuw leiderschap en actieve hoop.

Wij werken vanuit onze waarden:

  1. (Geïnformeerd) vertrouwen.
  2. Samenspel.
  3. Professionele ruimte.

(Geïnformeerd) vertrouwen
Een transparante, eerlijke en integere communicatie en verantwoording; daar hechten we bij Fluvium veel waarde aan. We verkennen en erkennen steeds welke belangen er spelen, ook als ze tegenstrijdig zijn. Daar willen we open naar kijken. Dat schept begrip en vertrouwen en prikkelt het inlevingsvermogen en de betrokkenheid.

Voor iedereen binnen Fluvium is helder wat zijn of haar verantwoordelijkheid en bevoegdheid is. Samen hebben we een professionele opdracht, daarbinnen heeft iedereen een eigen rol. We zijn geloofwaardig en betrouwbaar, we doen wat we zeggen. Professionele autonomie vinden wij belangrijk, zonder de ander daarbij uit het oog te verliezen. We werken met een duidelijke bedoeling. Dat vraagt soms lef, moed en ‘buiten de lijntjes’ kleuren.

“Vertrouwen is geen gevoel; het is een bewuste keuze, de grondhouding van waaruit je besluit te werken”


Samenspel

Samen kom je verder en bereik je meer. Binnen ons samenspel zorgen we voor een veilige omgeving en verdiepend contact om de samenwerking te versterken. Op inhoud mogen we alles inbrengen en daarbij is er geen sprake van goed of fout. We hebben oog en oor voor de minderheid, verschillende perspectieven en diverse belangen. We staan met een nieuwsgierige blik open voor andere meningen, belangen en standpunten. Dat levert nieuwe inzichten op.

We maken ruimte voor dialoog. Elkaar open bevragend, scherpzinnig, overwogen, genuanceerd, lichtvoetig en met een dosis humor. Daarmee zorgen we voor inspiratie en diepgang binnen ons samenspel. We hebben de moed om ons ongemak uit te spreken, onze twijfels te laten zien en onze kwetsbaarheid te tonen. Met respect voor elkaars eigenheid en professioneel gelijkwaardig aan elkaar. Door deze werkwijze komen we tot weloverwogen, democratische besluitvorming waar iedereen mee in kan stemmen. Je hebt tegenstellingen nodig om tot een balans te komen. Het samenspel zorgt ervoor dat ze samenstromen.

“Samenwerken is een ambacht”; “Samen komen we verder”


Professionele ruimte
Wij geven elkaar de professionele ruimte, die nodig is om verantwoordelijk te kunnen zijn. Daarbij handelen we binnen afgesproken kaders, dus binnen de ruimte die het speelveld biedt. Ruimte en eigenaarschap krijgen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor resultaten binnen de doelstellingen die zijn afgesproken. Wij mogen daarop aangesproken worden, en we leggen transparant verantwoording af op alle niveaus. We mogen - en moeten - elkaar aanspreken en bevragen op onze bijdrage en het effect daarvan. Dat lukt alleen als je zelf ook betrokken bent.

Binnen onze gemeenschappelijke ruimte geeft iedere school zijn eigen kleur en invulling aan goed onderwijs. Wij sluiten aan bij lokale omstandigheden, wat ruimte vraagt om bepaalde specifieke zaken daar te besluiten. Wij maken gebruik van de verschillen en de eigenheid van onze scholen. Dat vraagt erom om continu te koersen op de balans tussen bijvoorbeeld eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheden, school- en stichtingsbrede belangen, lokale en regionale behoeften en beleidsmatige- of ad-hocbesluiten. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we samenstromen.