Wie zijn wij?

kronkel2

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op twintig scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Op onze scholen zijn we nieuwsgierig naar iedere leerling en iedere medewerker, ongeacht hun kwaliteit, achtergrond en behoefte.

 

Op iedere school krijgt samen leren, werken en leven, waarbij iedereen anders is, alle aandacht. Wij bieden inclusiever onderwijs en iedereen is welkom.
Fluvium scholen geven zelf kleur en inhoud aan hun onderwijs, passend binnen de gezamenlijke koers. Iedere school heeft een eigen karakter en een eigen onderwijsconcept, met zijn eigen specifieke vraagstukken binnen de context van de omgeving. Zo vormt iedere school een mini-maatschappij. Er zijn integrale kindcentra (IKC), Daltonscholen, traditionele klassikale scholen, scholen met unitonderwijs, leerpleinen en een 3D-school.

 

Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern en het succes van onze onderwijskwaliteit.

 

Ons motto richting onze medewerkers is daarom: jij ziet je leerlingen, wij zien joú!

over ons-02

Onze missie

kronkel

Onderwijs bieden vanuit de waarden van het openbaar onderwijs:

gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 

 

Wij zorgen ervoor dat al onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen: individueel én samen. Tegelijkertijd leren we alle leerlingen dat zij op basis van gelijkwaardigheid verschillend mogen zijn. Onze openbare scholen hebben een rijke leeromgeving door diversiteit in levensovertuiging, etniciteit en seksuele geaardheid van alle betrokkenen, met wederzijds respect voor elkaar.

 

Dat is onze missie.

23120024_Fluvium Afbeelding Kompas WEB

Besturingsfilosofie

kronkel

In een besturingsfilosofie beschrijft het bestuur de wijze van besturen. Op basis van welke waarden willen we onze missie waarmaken. Hoe werken we aan onze visie en onze strategie?

Update_Beeld uitsnede

Bestuur en staf

kronkel

Het stafbureau van Fluvium ondersteunt de scholen op gebied van Organisatie, Onderwijs, Personeel, Financiën, Huisvesting, ICT en Secretariaat. Hieronder het overzicht van onze medewerkers.

Pim Spijker_Over ons

Pim Spijker
Bestuurder/Voorzitter
College van Bestuur
085 273 46 60

Update_Joke Brentjes_Over ons

Joke Brentjes
Ondersteuner College van Bestuur/Raad van Toezicht
085 273 46 60

Ineke van Beuzekom_Over ons

Ineke van Beuzekom
Adviseur personeel

085 273 46 65

Robin Smit_Over ons

Robin Smit
Adviseur financiën en beheer

085 273 46 67

Karin Bambacht_Over ons

Karin Bambacht
Adviseur personeel

085 273 46 66

Update_Lotte de Rooij_over ons

Lotte de Rooij
Adviseur onderwijs

085 273 46 62

Medezeggenschap

kronkel

 

Naast de medezeggenschapsraden (MR’en) van iedere school, heeft Fluvium ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben ouders en personeelsleden zitting. De GMR houdt zich bezig met beleidszaken en eventuele andere ontwikkelingen die het niveau van een enkele school overstijgen.

Binnen de Wet medezeggenschap scholen heeft de GMR instemmings- en adviesrechten op een aantal onderwerpen. De GMR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht op het bestuursformatieplan en adviesrecht op de begroting. Daarnaast treedt de GMR op als sparringpartner voor het bestuur voor het algemene beleid.

 

De GMR bestaat uit twaalf leden; zes ouders en zes personeelsleden. De leden zijn niet noodzakelijkerwijs lid van een van de MR’en. De GMR wordt gekozen door MR-leden.

 

De GMR is bereikbaar via Olaf Verheij, ambtelijk secretaris: GMR@fluvium.nl of 06 45 89 44 79.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
• Barbara Banis
• Ingrid Hooijen
• Stacey de Koster
• Wiepke Lenk
• Judith Noordeloos
• Jacqueline Smith

Oudergeleding:
• Wieteke van Doorn
• Fiona Gooijer
• Martin Kershaw
• Caroline van Loon
• Vacature
• Vacature

Binnen de GMR zijn werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen richten zich op een deelgebied binnen de onderwerpen die passeren. Zij verdiepen zich en brengen in de vergadering verslag en advies uit.

 • Onderwijs
 • Financiën
 • Personeel
 • Communicatie

De GMR heeft als taak het beleid, dat vanuit de stichting wordt uitgezet, te toetsen en te beoordelen. Op een aantal zaken heeft de GMR instemmingsrecht, voor een aantal andere zaken heeft zij adviesrecht. De GMR is een serieuze partner van het bestuur en zal derhalve handelen in het belang van het onderwijs in de regio.

Vergaderingen

De GMR komt per schooljaar ongeveer zes keer samen, in de agenda staat waar, wanneer en hoe laat de vergadering plaatsvindt. In principe is de vergadering openbaar, tenzij er agendaonderdelen zijn die privacy behoeven.

Raad van Toezicht

kronkel

De Raad van Toezicht van Fluvium wil op verbindende en integere wijze werken aan het vergroten van professionaliteit en verantwoordelijkheid. Hierbij werken we op basis van vertrouwen en met plezier. Dit sluit aan bij een aantal kernwaarden vanuit het Fluvium Koersplan én bij de waarden van het openbaar onderwijs. Zo hebben we op basis van gelijkwaardigheid respect voor verschillen en hechten we belang aan vrijheid en ontmoeting.

 

Als Raad van Toezicht nemen we genoemde waarden mee in ons toezicht. Dit toezicht is opgebouwd uit vragen naar wat er werkt, wat belangrijk is, wat gewaardeerd wordt en waar we meer van willen.

 

Bij het uitoefenen hiervan richt de Raad van Toezicht zich naar het doel en het belang van de stichting, de maatschappelijke opdracht aan de stichting en het belang van de leerlingen, de ouders en de personeelsleden.

 

Om deze taak goed uit te kunnen voeren heeft de Raad van Toezicht uiteenlopende bevoegdheden zoals het:

 • Goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan.
 • Controleren op het naleven van de wet door het bestuur en de Code Goed Bestuur.
 • Controleren of het onderwijsgeld op de juiste manier wordt aangevraagd en besteed.
 • Aanstellen van een accountant.

Tevens stelt de Raad van Toezicht de bestuurder aan en fungeert als zijn/haar werkgever.

 

Samenstelling van de Raad van Toezicht

 • Klaas Tammes (voorzitter)
 • Marieke Coumans
 • Wouter Peters
 • Ronald Philipsen
 • Linda Schlundt Bodien

 

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Fluvium hanteert deze code.

 

Wilt u meer weten over de rol van de Raad van Toezicht? Dan kunt u hier het toezichtskader van de Raad van Toezicht inzien en de statuten van Stichting Fluvium.

Verantwoording

kronkel

Begroting
De volledige begroting is verwerkt in een financieel overzicht en in een afbeelding.


Jaarverslag
Het jaarverslag geeft de jaarrekening weer inclusief het bestuursverslag. In het bestuursverslag van Fluvium willen we graag laten zien hoe het met het onderwijs op onze scholen, de leerlingen en het personeel is gegaan. We leggen hiermee graag verantwoording af aan alle geïnteresseerden en betrokkenen bij onze scholen. Het jaarverslag is ook weergegeven in een afbeelding.

Petra, leerkracht:

“Ik vind het leuk om een extra uitdaging op te pakken, daarin word je ondersteund. Je krijgt het vertrouwen om nieuwe taken uit te proberen.”

Nikki, leerkracht:

“Ze hebben vanuit Fluvium erg hun best gedaan om mij goed te laten starten.  Iedereen kent je, iedereen heeft wat voor elkaar over. Fijn is dat Marieke vanuit Fluvium je begeleidt als startende leerkracht!

Ellen, schooldirecteur:

“Iedereen kent je, ook op het stafbureau. En niet alleen de directeuren, ook leerkrachten. Ik bel geregeld een collega om te sparren als ik het fijn vind als er iemand met me meedenkt.”

Gillian, onderwijs ondersteuner:

“De korte lijntjes vind ik heel fijn. Er is echt betrokkenheid bij jou als persoon. Ik ervaar Fluvium als een organisatie die je heel veel kansen geeft en je daarbij echt ondersteunt.”

Marieke, leerkracht invalpool:

“Het is prettig dat je je heel welkom voelt als je op een school komt invallen. Je krijgt een goede overdracht, daardoor voel je je goed ondersteund.”